.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 11 November 2012

Το πρώτο QSO!


11-11-2012,  01:30UTC, 7.144 LSB, E76C/Zoran, 5-9(rubber stamp!)

...Congratulations OM for your homebrew! Excellent modulation!...