.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 26 October 2012

Παρελθούσες(?) κεραίεςΠαρελθούσες κεραίες και οι πατέντες αυτών!

http://www.aktuellum.com/circuits/antenna-patent/