.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 23 January 2011

IOTA 2010 SY9M Δεύτερη θέση!!!!!!

Crete Island SY9M
IOTA Contest
SY9M Δεύτερη θέση!!! 
Χειριστές:
SV9CVY mike
SV2KBS vicky
DL6FBL ben