.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 1 May 2017

Hollow tube "homebrew" antenna tower!

  
I wanted to find the cheapest and safer way to rise my multi-band dipole antenna higher than the 6 meters it was.
After so many discussions and suggestions from the technical team, I finally settled on the solution of one square hollow tube inside the other.
Since the existing SHT I was using was 40X40mm the next size to use was either 50X50mm or 60X60mm. I then chose 60X60mm and on that basis my thought was how I would make it safe and functional at the same time. The steps were one of those thoughts! At the same time, because I intended to use the YAESU G-1000 rotor I had purchased some many years ago, I had to find again a safe and easy way to fix it to the tower construction. It's not easy to cross Kalamata even from side-roads with 6-meter square tubes on the roof of the car, nor comfortable to ask friends with bigger cars to do it. So I had to found a way to do what it must be done in the machine shop, cutting welding etc, and then the final assembly to be done on my roof.

I think I achieve it all the way to the end result.
Underneath the rotor cage, they weld for me a rectangular tube 40x50mm, 25cm long made in situ. Inside, that I could slip the existing 40X40mm SHT  and secure with two bolts bolted to the existing pre-welded nuts.
Another two of such nuts were welded to the large 60X60mm SHT, so as to stabilize the smaller tube at the desired height. For greater security, every one meter, transverse holes were opened so that a 7mm steel pin passes through.


In this way, the height of the dipole can reach from the 6-meter of the SHT plus the 2.5m of rotor along with the 1.5" steel pipe 8.5m, all the way up to 13.5m after extending by 5m of the smaller SHT. 
Already at the height of 8.5m there is a difference of 6 to 10db better reception compared to the random length of 32.5m wire which I use as an alternative antenna. With the dipole at the old height 6m the difference was a bit more than above the noise. 
Now higher it is far better, apart the advantage of rotation.
Check out the photos, and if I have forgotten something, I would gladly refer to it and clarify it.
 Ήθελα με τον φτηνότερο αλλά και ασφαλέστερο τρόπο να ψηλώσω το δίπολό μου από τα 6 μέτρα της υπάρχουσας κοιλοδοκού.
Πολλές συζητήσεις και προτάσεις από το τεχνικό τημ, τελικά καταστάλαξα στην λύση της μίας κοιλοδοκού μέσα στην άλλη.
Εφόσον η υπάρχουσα ήταν 40X40mm λογικό ήταν η επόμενη κοιλοδοκός να ήταν 1 ή 2 νούμερα μεγαλύτερη με την υπάρχουσα να γλυστρά μέσα της χωρίς δυσκολία.
Επέλεξα τότε την 60X60mm και με αυτό σαν βάση σκεφτόμουν πως θα την έκανα ταυτόχρονα ασφαλή και λειτουργική. Τα σκαλοπάτια ήταν το λογικό αποτέλεσμα.

Ταυτόχρονα κι επειδή σκόπευα να χρησιμοποιήσω και τον ρότορα τον οποίο είχα αγοράσει προ απομνημονεύτων ετών, έπρεπε να βρεθεί και για την στερέωση/εφαρμογή του ένας ασφαλής κι εύκολος τρόπος. Δεν είναι εύκολο να διασχίζω την Καλαμάτα ακόμα κι από παράδρομους με 6μετρους κοιλοδοκούς επάνω στο αυτοκίνητο, ούτε ακόμα να ζητώ από φίλους με μεγαλύτερα αυτοκίνητα να το κάνουν. Έτσι έπρεπε να βρεθεί ο τρόπος να γίνει ότι πρέπει να γίνει στο μηχανουργίο κι έπειτα το τελικό κι ασφαλές μοντάρισμα να γίνει στην ταράτσα μου.
Πιστεύω ότι τα κατάφερα σε όλο τον δρόμο μέχρι το τελικό αποτέλεσμα.
Κάτω από το κλουβί του ρότορα κολλήθηκε μία παραλληλόγραμμη κατασκευή 40X50mm και μήκους 25cm. Εκεί μέσα θα συρτάρωνε η υπάρχουσα κοιλοδοκός και θα ασφάλιζε με δύο βίδες στα υπάρχοντα προεγκατεστημένα παξιμάδια.
Ακόμα δύο τέτοια παξιμάδια κολλήθηκαν και στην μεγάλη κοιλοδοκό, έτσι ώστε να σταθεροποιούν την μικρή κοιλοδοκό στο επιθυμητό ύψος. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, ανά μέτρο, ανοίχτηκαν εγκάρσιες τρύπες έτσι ώστε να περνά ένα ατσάλινος πίρος 7mm.
Με αυτον τον τρόπο το ύψος του διπόλου μπορεί να φτάσει από τα 6μέτρα της μεγάλης κοιλοδοκού συν τα 2.5 του ρότορα μαζί με την σωλήνα 1.5" 8.5m στα 13.5m αφού προστεθούν και τα 5m της μικρής κοιλοδοκού. 

Ήδη στο ύψος των 8.5m υπάρχει διαφορά 6 με 10db στην λήψη, σε σύγκριση με το τυχαίο μήκους σύρμα των 32.5m  το οποίο χρησιμοποιώ ως εναλλακτική κεραία. Με το δίπολο στο ύψος των 6m η διαφορά ήταν κάτι περισσότερο από τα όρια του θορύβου. Τώρα είναι καλύτερα, χώρια το πλεονέκτημα της περιστροφής.
Δείτε τις φωτογραφίες κι αν έχω ξεχάσει κάτι, ευχαρίστως να το αναφέρω και να το διευκρινίσω.