.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 26 March 2015

ON4UN's Low-Band DXing


ON4UN Low-Band DXing famous book. Lots of info on various subjects like antennas Equipment, and necessary Techniques for the dedicated Low-Bands DXer!
Enjoy!

Το βιβλίο του διάσημου ON4UN σχετικά με το DX στις Χαμηλές Μπάντες. Πολλές πληροφορίες γύρω από Κεραίες, Εξοπλισμό και την απαραίτητη Τεχνική για τον αφοσιομένο DXer στις Χαμηλές Μπάντες και τα Μεγάλα Μέτρα!