.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 12 February 2016

Arduino Si5351A shield kit.


With a delay of 4 months I started yesterday to build my Si5351 Arduino Shield.
Soldering the smd components it was a walk in the park comparing my Arduino UNO set up efforts.
At the end of the day, literally, I make it see the COM Port4 and run a basic sketch.
No luck though with the M0XPD Si5351 sketch. Probably due to lack of necessary libraries.
I will contact David and I'll take it from there!
Stay warm, stay dry!

Μετά από 4 μήνες έφτιαξα την πλακέτα με το Si5351. Τους επόμενους τέσσερις θα το έχω προγραμματίσει κιόλας!